2022
Veronika Miller

Cách sử dụng hàm EXACT

Hàm EXACT là hàm để so sánh hai chuỗi văn bản và xác định xem chúng có giống nhau hay không. Hàm trả về 'Đúng' khi hai chuỗi văn bản giống nhau và trả về 'Sai' khi hai chuỗi văn bản khác nhau.

2022
Veronika Miller

Cách sử dụng chức năng ROW

Hàm ROW trả về số hàng của một tham chiếu.

2022
Veronika Miller

Alt + W: Mở Tab Xem

Alt + W mở tab Chế độ xem.

2022
Veronika Miller

Cách trì hoãn một email để gửi đi trong Outlook

Nếu bạn đã chuẩn bị một email nhưng bạn không muốn gửi nó đi ngay, bạn có thể chỉ định ngày và giờ để lùi thời gian gửi đi.

2022
Veronika Miller

Cách tạo biểu đồ dạng cây

Biểu đồ dạng cây cung cấp chế độ xem phân cấp và dễ dàng so sánh. Các danh mục được thể hiện bằng màu sắc và các nhánh cây được biểu thị bằng hình chữ nhật.

2022
Veronika Miller

Cách sử dụng hàm ACOS

Hàm ACOS trả về arccosine, hoặc cosine nghịch đảo, của một số. Góc trả về được tính bằng radian trong phạm vi từ 0 (không) đến pi.

2022
Veronika Miller

Cách chụp các trang dài bằng Snagit

Nếu một trang web hoặc một tệp có nhiều màn hình và bạn muốn chụp toàn bộ thành một bức ảnh, bạn có thể dễ dàng thực hiện điều đó với phần mềm Snagit Capture bằng các bước sau:

2022
Veronika Miller

Cách Hiển thị hoặc Ẩn Trường Bcc trong Outlook

Bất kỳ người nhận nào được thêm vào hộp Bcc sẽ không được hiển thị cho bất kỳ người nhận nào khác nhận được tin nhắn. Nếu hộp Bcc không hiển thị, bạn có thể khôi phục nó bằng các bước dưới đây:

2022
Veronika Miller

Cách lọc phạm vi dữ liệu dựa trên màu ô

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để lọc phạm vi dữ liệu dựa trên màu ô:

2022
Veronika Miller

Cách tăng thụt lề từ hai mặt trong Word

Khi làm việc với tài liệu word, bạn có thể cần tăng thụt lề cho một hoặc nhiều đoạn từ cả hai bên để đoạn văn sẽ ở giữa. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới:

2022
Veronika Miller

Cách nhóm một cột thành các nhóm khác nhau

Khi phân tích dữ liệu trong Excel, bạn thường cần phân loại một cột có dữ liệu thành các nhóm khác nhau. Nhóm có thể là nhiều biến số khác nhau, chẳng hạn như nhóm tuổi, điểm môn học và nhiều biến số khác.

2022
Veronika Miller

Cách bắt đầu đánh số trang từ bất kỳ số nào trong Word

Khi thêm số trang vào tài liệu word của bạn, số trang theo mặc định sẽ bắt đầu từ trang 1. Tuy nhiên, bạn có thể muốn thay đổi điều đó và bắt đầu đánh số trang từ một số khác. Ví dụ: bạn có một tệp rất dài với các phần khác nhau và bạn đã tách nó thành các phần khác nhau. Bạn có thể bắt đầu đánh số trang cho phần thứ hai bằng một con số ngay sau phần đầu tiên.